1 BH BGm EK 64 F L 2 33 AXL 1
2 BGm EK 8BD 48 ELL 2 49 MIO 1
3 8BD FSpa DP 56 HAJ 2 41 CCB 1
4 EK ST-B FSpa 40 CKR 1 57 KEL 2
5 Kiss DP RSt 60 M J 2 37 RIK 0
6 DP Nug Kiss 44 OSK 2 53 SSS 0
7 RSt 8BD BGm 52 spa 0 45 REC 2
8 Nug Kiss ST-B 36 JEE 2 61 ROK 0
9 ST-B BH Nug 62 JFB 0 35 TFF 2
10 FSpa RSt BH 46 DDH 1 51 BWK 2
11 EK Nug Kiss 54 MCR 2 43 MIR 0
12 DP BH EK 38 SIM 0 59 CTH 2
13 FSpa BGm ST-B 58 APA 2 39 FGR 1
14 8BD RSt BH 42 PKH 2 55 P Q 1
15 ST-B 8BD Nug 50 OPT 2 47 AJF 1
16 RSt Kiss BGm 34 K O 0 63 NFL 2
17 Nug 8BD Kiss 64 F L 0 32 PER 2
18 FSpa RSt Nug 48 ELL 1 17 REY 2
19 Kiss EK RSt 56 HAJ 2 24 SVE 0
20 DP 8BD Kiss 57 KEL 0 25 ANX 2
21 8BD ST-B BH 60 M J 2 28 HEN 1
22 BGm BH EK 44 OSK 2 21 AHS 1
23 EK Nug ST-B 45 REC 1 20 BOZ 2
24 RSt FSpa 8BD 36 JEE 2 29 JOS 0
25 DP Kiss RSt 35 TFF 1 30 JAN 2
26 ST-B DP BGm 51 BWK 2 19 UBB 1
27 BGm BH DP 54 MCR 1 22 BLA 2
28 Kiss BGm FSpa 59 CTH 1 27 OGM 2
29 BH EK DP 58 APA 1 26 HBK 2
30 EK DP Nug 42 PKH 2 23 LEC 0
31 FSpa RSt EK 50 OPT 2 18 COP 0
32 ST-B Nug FSpa 63 NFL 0 31 BOB 2
33 Kiss FSpa ST-B 32 PER 2 1 IFK 1
34 Nug BH Kiss 17 REY 1 16 JEL 2
35 FSpa Nug BH 56 HAJ 2 9 K H 1
36 RSt EK BGm 25 ANX 1 8 JG 2
37 BH Kiss DP 60 M J 2 5 CHO 0
38 ST-B 8BD EK 44 OSK 1 12 PAL 2
39 BGm DP RSt 20 BOZ 0 13 MSH 3
40 DP ST-B 8BD 36 JEE 0 4 MMS 2
41 EK RSt Nug 30 JAN 2 3 jim 0
42 8BD BGm FSpa 51 BWK 2 14 SIC 0
43 RSt Kiss BH 22 BLA 0 11 PER 2
44 8BD ST-B FSpa 27 OGM 0 6 LDK 2
45 Kiss BH ST-B 26 HBK 0 7 JOE 2
46 ST-B FSpa BGm 42 PKH 0 10 MAG 2
47 BGm EK DP 50 OPT 2 15 MUU 1
48 EK RSt Nug 31 BOB 0 2 MAD 3
49 FSpa BGm RSt 32 PER 1 16 JEL 2
50 ST-B 8BD EK 56 HAJ 1 8 JG 2
51 BH FSpa 8BD 60 M J 1 12 PAL 2
52 Nug EK Kiss 13 MSH 0 4 MMS 2
53 Kiss DP BH 30 JAN 1 51 BWK 2
54 BGm ST-B DP 11 PER 2 6 LDK 1
55 DP RSt ST-B 7 JOE 1 10 MAG 2
56 8BD Kiss Nug 50 OPT 0 2 MAD 2
57 BH EK FSpa 16 JEL 2 8 JG 0
58 RSt BH DP 12 PAL 0 4 MMS 2
59 Kiss Nug EK 51 BWK 1 11 PER 2
60 Nug BGm RSt 10 MAG 1 2 MAD 2
61 FSpa EK 8BD 16 JEL 0 4 MMS 2
62 FSpa 8BD DP 11 PER 2 2 MAD 0
63 BGm EK ST-B Kiss DP 4 MMS 3 11 PER 2
Match om tredje pris
64 BGm Nug ST-B 16 JEL 2 2 MAD 0
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by