Vad är det som gäller? Regler.

Följande regler har använts under de senaste åren och gäller även i år med vissa ändringar och i fall som inte tas upp här gäller IFPAs regler. Alla spelare ska läsa och förstå dessa föreskrifter.

The nature of Pinball

Flipper är ett fascinerande spel som bygger mycket på fysikens lagar. Detta innebär tyvärr att konstiga händelser och fel kan inträffa under spelets gång, vilket inte kan förhindras. Alla fel kan inte kompenseras för, men SM-reglerna är utformade för att kunna kompensera för de viktigaste och vanligaste felen, samtidigt som vi accepterar spelets fysiska natur.

Maskinfel

Så snart ett fel upptäcks skall domare tillkallas. Spelaren ska spela vidare, och om möjligt fånga kulan/kulorna på flipprarna. Notera att spelaren ALDRIG ska släppa ut några kulor avsiktligt. Alla sådana manövrar sker helt på egen risk, och ingen kompensation kommer att ges för de utsläppta kulorna. Försök att skaka loss kulor som har fastnat sker också helt på egen risk. Det finns fyra olika kategorier av fel:

Mindre fel

Ett mindre fel är en incident orsakad utan yttre påverkan, som uppkommer under normalt spelande och utan att spelaren förlorar sin boll eller sitt parti och inte heller ger spelaren någon markant fördel. Ett mindre fel räknas helt enkelt som en del av vanligt spelande. Domaren bestämmer vad som ska anses som ”markant fördel” i de fall där sådan åtnjutes. Se avsnittet ”Fördelaktiga fel”.

Exempel på mindre fel kan vara:

Större fel

Ett större fel är ett maskinproblem som resulterar i förtida förlust av innevarande kula på ett vis som inte kan anses vara en del av normalt spelande. Efter att ha tillkallat scorekeeper eller domare blir spelaren i de flesta fall kompenserad för detta. Om domaren anser att händelsen är ett större fel så tilldelas spelaren en extra boll (boll 1 i ett nytt parti) som spelas efter att pågående parit är avslutat. Poängen från den extrabollen adderas till spelarens totalpoäng. På nyare Stern-spel kan dock spelaren kompenseras med att en extra kula läggs till via menysystemet och spelas i anslutning till övriga. Vid den händelse att två eller fler större fel inträffar under samma parti så avbryts samtliga spelares partier och de får spela om helt nya partier. Spelarnas poäng vid tidpunkten för avbrottet nedtecknas, utom i de fall då poängen på otillbörligt vis var förbättrade av felet i fråga. Den högsta poängen från antingen det ursprungliga partiet eller från det omspelade partiet är det som blir spelarens officiella slutpoäng. Exempel på större fel kan vara: Maskinen tappar bollräkningen och påbörjar bonusräkning under spel.

Katastrofalt fel

Ett katastrofalt fel är en händelse som inte avsiktligt eller av ouppmärksamhet orsakas av spelare, och som omedelbart avslutar partierna för alla spelare på den aktuella maskinen. När ett katastrofalt fel inträffar så nedtecknas om möjligt alla aktuella poängställningar. Resterande antal kulor får spelas på samma maskin efter att den är lagad (om det behövs) och poängen summeras. Om den ursprungliga poängen av någon anledning inte kan dokumenteras får spelarna spela ett helt nytt parti från start. Tävlingsledningen eller domaren kommer inte återskapa statusen på spelplanen som fanns när det katastrofala felet inträffade. I vissa fall där en specifik händelse är kopplad till sista kulan, ex tänd mistmultiboll på BSD, kan spelaren få möjlighet att spela den kulan.

Exempel på katastrofala fel kan vara:

Orättvisa fel

Om flera spelare spelar på samma maskin och ett eller flera Mindre fel orsakar ett orättvist och AVSEVÄRT poängövertag för en eller flera spelare gentemot övriga spelare, benämns det felet som ett Orättvist fel. Domaren avgör när och hur kompensation ska utfärdas. Alternativen är främst ny omgång, extra kula eller omspel för alla berörda spelare. OBS! Denna regel används endast i extrema specialfall. Domarna kommer att vara VÄLDIGT försiktiga med att använda denna regel.

Fördelaktiga fel

Varje fel som ger åtminstone en spelare en markant fördel gentemot andra spelare som tävlar på samma maskin räknas som fördelaktigt fel. Domaren avgör vad som räknas som markant fördel.

Exempel på fördelaktiga fel kan vara:

Varje situation som kan antas ge en fördel för en eller flera spelare gentemot andra spelare ska omedelbart meddelas till en scorekeeper, som i sin tur kontaktar domaren. En spelare som avsiktligen söker dra nytta av ett fördelaktigt fel kan komma att varnas och/eller få sitt aktuella parti diskvalificerat av domaren. Vänligen notera att en kula som under multibollspel hamnar i plunger lane genast ska skjutas upp.

Kulor som fastnar

Alla försök av spelaren att försöka ruska loss en kula som fastnat, sker på egen risk. Ingen kompensation kan erhållas om spelaren tiltar spelet under dessa omständigheter.

Under spel med en kula

Om kulan fastnar någonstans på spelplanen ska spelaren invänta den automatiska bollsökningen som maskinen utför efter en tid av inaktivitet. Om inte kulan kommer loss efter tre bollsökningar eller om bollsökningen inte aktiveras ska domare tillkallas. Spelaren måste hela tiden vara beredd ifall kulan skulle lossna. Efter att domaren anslutit öppnas maskinen och kulan tas loss. Kulan placeras antingen i plunger lane (om denna är manuellt opererad och inte en autoplunger), eller annars på uppfälld högerflipper. Spelaren själv håller fingrarna på flipperknappen och är ansvarig för bollen från att den ligger på flippern. Om mer än en boll sitter fast så placeras samtliga bollar på höger flipper innan spelandet återupptas. Samtliga maskiner kommer antingen att ha home mode (ball save när luckan öppnas) eller luckspärren (coin door switch) frånkopplad, så detta förfarande skall fungera. Om maskinen kan stängas utan förlust av kulan för spelaren, fortsätter spelet som normalt. Om kulan förloras av funktionären anses det vara ett Större fel och spelaren skall kompenseras. Om funktionären får loss kulan men spelaren misslyckas med att fortsätta sitt spelande (efter att glaset är på och luckan är stängd) räknas detta som normalt spel. Om funktionärens försök resulterar i tilt räknas detta som ett större fel, och spelaren ska kompenseras. Eventuell förlust av tiltvarningar pga funktionärens försök att lossa kulan räknas som normal spel och kompenseras inte. Om kulan har lagt sig på en plats där kulan har stor risk att rinna vid skakning, t.ex. på en outlane-stolpe eller mitten-puck, så får spelaren alternativet att antingen försöka skaka lös kulan själv eller att få kulan nedputtat i outlane eller mitten av en domare, för att inte riskera att förlora sin slutbonus och eventuell outlane-poäng vid tilt. En spelare som själv väljer att skaka eller stöta maskinen för att få loss en boll som sitter fast gör så helt på egen risk. Ingen kompensation utdelas om det då blir tilt, detta oavsett om funktionär finns närvarande.

Under multiboll

Om en kula fastnar under multiboll skall spelaren fortast möjligt påkalla funktionär, samt dämpa och hålla den/de kulor som inte fastnat. Att medvetet fortsätta spela en multiboll trots att en eller flera kulor fastnat utgör ett regelbrott och kan bestraffas med varning och/eller diskvalifikation. Spelaren får inte försöka skjuta loss kulan som fastnat med sin fria kula (-or). Tillkallad domare kommer att frigöra den/de kulor som fastnat och placera den/dem i plunger lane (om det är manuell plunger) eller på den flipper spelaren fångat övriga kulor (på höger om båda flipprarna använts). Skulle spelarens multiboll avbrytas under detta betraktas incidenten som Större fel och spelaren skall kompenseras. Undantag från denna regel är vid spel där kulor kan ”gömmas” med flit, t.ex manövern Dirty Pool på Attack from Mars.

Spelarfel

Som spelarfel räknas handlingar, medvetna eller omedvetna, som påverkar det normala spelet eller utgången av ett pågående parti. Spelare som begår felet kan bli varnad av domaren. En spelare som får sin andra varning blir diskvalificerad från tävlingen.

Tiltat spel

En spelare som tiltar sin kula får inget straff utöver förlusten av den kulan. Om en spelare tiltar ett spel så att det kan påverka efterföljande spelares omgång, får den efterföljande spelaren vänta i 60 sekunder för att tillåta tilt-pendeln att sluta pendla. OBS! Det är den efterföljande spelarens ansvar att bedöma om det finns en fara för att dennes efterföljande omgång kan påverkas av tiltningen. Spelaren som tiltade kan tilldömas en varning om det anses ha gjorts i strid med bestämmelserna om Spelarbeteende och vårdslös hantering av maskinerna. Det är INTE tillåtet att öppna luckan och manuellt se till att tilt-pendeln stannar En spelare som tiltar en annan spelares kula, antingen genom ingrepp eller genom att tilta sin egen kula så kraftigt att tilten slår över till näste spelare, tilldöms noll (0) poäng i det partiet, om inte domaren gör ett undantag baserat på den aktuella maskinens beteende. En förfördelad spelare blir kompenserad i enlighet med reglerna för större fel.

Slamtilt

Om en spelare slamtiltar ett spel, ska det anses som ett Katastrofalt fel för övriga spelare. Spelaren som orsakade slamtiltningen får poängen noll för den aktuella omgången och får dessutom en varning. Detta gäller däremot inte om slamtilt-mekanismen bedöms som felaktig, då felet behandlas som ett Katastrofalt fel för alla spelare som inte redan har spelat klart. Spelare som har spelat färdigt behåller sina poäng. Spelare som spelar på nytt kan inte få lägre poäng än de hade vid slamtilten. Om en spelare utnyttjar denna regel medvetet blir denne spelare diskvalificerad.

Störande beteende

Störande beteende kan vara en medveten handling eller av misstag, därför finns en smärre skillnad i påföljd mellan dessa två typer av störande beteende. Om en spelare medvetet stör en spelande motståndare genom att exempelvis vidröra spelet/motståndaren eller på annat sätt distraherar den spelande spelaren anses det vara Störande beteende. Den som medvetet gjort sig skyldig till detta tilldöms en varning samt får poängen noll för den aktuella omgången. Spelare som drabbas av Störande beteende, så pass att dom förlorar en kula, får med en domares godkännande betrakta det som ett Större fel. Om en spelare omedvetet och av misstag gör sig skyldig till Störande beteende tilldöms denne spelare en varning. Störande beteende från åskådare leder till att denna person tilldelas en varning. Vid två varningar blir personen avstängd från spelområdet. En åskådare eller en turneringsspelare som inte är inblandad i detta parti, som avsiktligt stör ett turneringsparti, tilldöms en varning. Vid en eventuell andra varning så avhyses personen från tävlingslokalen. Oavsiktlig störning är olyckligt men kan förekomma. En spelare eller åskådare som oavsikligt råkar störa ett turneringsparti kan bli varnad. Om störningsmomentet är så allvarligt att en boll går förlorad så behandlas problemet som ett större fel. Om störningen avslutar partiet för samtliga spelare (t ex om man snubblar över och råkar dra ut elsladden) så behandlas problemet som ett katastrofalt fel.

Spel i fel turordning

En spelare som spelar i fel turordning, d.v.s. på en annans kula, tilldöms poängen noll för den aktuella omgången. Om detta anses ha genomförts medvetet tilldöms även en varning. Den drabbade spelaren har två alternativ: Alternativ 1 är att fortsätta på den kula som satts i spel genom att klart och tydligt säga sin avsikt (”Jag fortsätter!”), och så fort kulan träffats med en flipper anses övertagandet vara fullbordat och oåterkalleligt. Alternativ 2 är att låta kulan rinna och bedöma det som ett Större fel (kompensation: ny kula). En spelare som avsiktligt spelar på fel bana med avsikten att dra nytta av denna regel blir avhyst från turneringen.

Papperslappar och coachning

Mellan kulor i ett parti och andra tillfällen när man själv inte står vid knapparna får man fråga vänner, spelare och andra om ditt och datt. Man får dessutom läsa medhavda dokument, googla, söka på ipdb (Internet Pinball Database) och liknande. När man själv under kval eller slutspel står vid knapparna får man däremot INTE plocka fram lappar, surfa på mobiltelefonen eller liknande. Det är heller inte tillåtet att ha någon i närheten som säger vad man ska göra, när man spelar. Det är en jättefördel att ha någon som hela tiden kan titta på displayen, och därför är det förbjudet. Däremot är det tillåtet för en spelare att fånga kulan, och då fråga ENDAST sin medspelare i matchen om råd eller tips. Detta gäller ENBART under matcher i slutspel då ENDAST två spelare är inblande i det aktuella partiet. Den tillfrågade spelaren avgör själv om den vill svara eller inte. Notera att dubbeltävlingen har andra regler gällande coaching.

SPELARBETEENDE

Allmänt

För att tävlingen skall kunna genomföras så rättvist och trevligt som möjligt krävs ordningsregler för inblandade spelare och för publiken. Vi tolererar inga former av trakasserier, ovårdat språkbruk, hot eller dylikt. Påföljden av något sådant beteende kan bli allt ifrån tillsägelse till avvisning från tävlingslokalen. Beslut i detta tas av tävlingsledningen och bedöms från fall till fall.

Under tävlingsspel tillåts inga andra än tävlande spelare, domare och funktionärer att vistas inom det område som avsatts för tävlingen. Domare kan tillkalla spelarens motståndare/kvalkollega för hjälp med tolkning av situationen. Denne får då beträda området. Mat och dryck får inte förtäras i direkt anslutning till spelen. Standardåtgärderna från arrangörernas sida vid brott mot dessa regler (och de regler som nämns nedan) är att varna individen som brutit mot dem. Vid upprepad förseelse gäller följande: För spelare: spelaren diskvalificeras med omedelbar verkan. Sker diskvalifikationen under kvalspelet tilldelas spelaren noll poäng på samtliga av sina framlottade kvalspel. Sker den under slutspel döms spelaren som sist i samtliga matcher som spelats, och/eller kommer att spelas, på den aktuella slutspelsnivån. Spelaren tillåts vara kvar på tävlingsområdet som publik om han/hon så önskar. För publik: personen ifråga stängs av från tävlingsområdet. Det gäller naturligtvis även en spelare som tidigare har blivit "degraderad" till publik.

Rökning

Rökning är inte tillåten i spellokalen. Elektroniska cigarretter är inte tillåtna. Vattenpipa eller vanlig pipa är inte heller tillåtet.

Vårdslöst hanterande av maskinerna

Den som använder övervåld mot tävlingsspelen löper risk att bli omedelbart utesluten från tävlingen (utan föregående varning). Som övervåld räknas t.ex: lyfta upp två av spelets ben och släppa, sparkar mot spelets ben eller myntlucka. Skadas spelet vid en sådan manöver står spelaren för hela reparationskostnaden samt eventuella utlägg och ersättning till spelägaren.

Fördröjande spel

En spelare får inte fördröja spelet. Detta gäller både mellan omgångar, mellan kulor samt under spelets gång. Under spelets gång får kulan inte ligga stilla på en flipper i mer än 60 sekunder. Undantag från denna regel gäller när domare tillkallats för annan regelfråga. Dessutom gäller inte 60-sekundersregeln under multiboll.

Hårdhänthet mot spelen

Tiltloden avgör vad som utgör gränserna för hårdhänt behandling av maskinen inom ramarna för normalt spel. Övergrepp mot maskin i form av sparkar, slag, lyft, vält, slag mot glas eller lockdownbar är orsak till en varning och möjligen diskvalificering av partiet i fråga eller rent av hela turneringen. Detta beslut fattas av domaren.

Bangbacks & Death Saves

Att aktivt försöka få tillbaka kulan i spel när kulan är bakom flipprarna är ett regelbrott. Dessa speltekniker är kända som Bangbacks eller Death Saves. Spelare som använder eller försöker använda dessa fuskmetoder varnas och tilldelas poängen noll för den aktuella spelomgången. Undantag är så kallade ”Lazarus-kulor” som utan spelarens påverkan kommer tillbaka in på spelplanen (alternativt returneras till plungern utan att någon Ball Save varit aktiv).

Synpunkter på spelval

Arrangörerna och domarna kommer i samråd utse vilka spel som är lämpade att vara med i slutspelet. Faktorer som påverkar detta val är spelets lämplighet att tävla på, skicket på det aktuella exemplaret, erfarenheter hur exemplaret fungerat under kvalet, genomsnittliga bolltider etc. Spelare är välkomna att, innan detta val är gjort, lämna synpunkter på de aktuella spelen. Efter det att valet är gjort och de aktuella spelen tilldelats nya spelnummer är det inte tillåtet för spelare att försöka påverka domarnas val, eller att uppvigla övriga spelare till att påverka domarna. Detta beteende kommer bestraffas med en varning, upprepningar bestraffas med diskvalifikation.

MASKININSTÄLLNINGAR

Alla maskinerna konfigureras enligt följande, där så är möjligt:

Spel som går sönder

Om en maskin går sönder under spel så nedtecknas alla berörda spelares poäng innan reparation påbörjas. Domaren avgör om det är ett "Större fel" som har inträffat (se ovan). Om tävlingsledningen tror sig kunna laga maskinen så behåller spelarna den maskinen i sitt entry. När maskinen är reparerad får spelarna fortsätta spela med eventuell kompensation (se "Större fel" ovan). Om det bedöms att maskinen inte går att reparera så kommer spelarna att lottas på en annan maskin istället. Spelare som är schemalagda på den trasiga maskinen men ännu inte hunnit spela på den kommer också bli lottade på nya maskiner. Spelarna blir då jämnt fördelade över de övriga kvalmaskinerna. Spelare som redan har spelat på maskinen behåller sina poäng, då spelsystemet är utformat för att tåla att en maskin plockas bort ut kvalet. Not: maskiner som tidigare varit trasiga kan bli reparerade och återgå i spel i tävlingen även efter det att spelare har lottats på nya maskiner. Om det inträffar så behåller spelarna sina nylottade maskiner och den tidigare trasiga maskinen används endast om ytterligare maskiner går sönder.

REGELTOLKNINGAR

När en regel ska tillämpas måste en domare tillkallas. Alla regeltolkningar och domslut tas av domarna och i andra hand av domarna och arrangörerna i samråd. Domare och arrangörer får inte medverka i regeltolkningar där de själva påverkas som tävlande.

Friskrivning

Om det är nödvändigt av tekniska, fysiska eller andra tvingande skäl så kan undantag från ovanstående regler göras, efter beslut av domare och/eller tävlingsledningen.

Created by
Design by
Bitwalk
Powered by